Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového predaja

Predávajúci: Tripark s.r.o.
Priemyselná 5813, Michalovce
IČO: 36210340
IČDPH: SK2020040913

Čl. I Rozsah uplatnenia
1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa upravujú vzťahy z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obchodnou spoločnosťou Tripark s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcimi pri predaji tovaru prostredníctvom E-shopu na internetovej stránke www.tripark.sk (ďalej len „E-shop“).

2. Tieto VOP upravujú predaj tovaru prostredníctvom internetu v súlade so zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a v súlade so zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
Čl. II Úvodné ustanovenia
1. Tieto VOP sa považujú za neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar uvedený v ponuke E-shopu a záväzok kupujúceho za tovar zaplatiť kúpnu cenu.

Čl. III Uzatvorenie kúpnej zmluvy a objednávka
1. Kupujúci predkladá predávajúcemu návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára zverejneného na internetovej stránke E-shopu.

2. Kúpna zmluva je uzatvorená prijatím doručeného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcim, pričom prijatím návrhu sa rozumie potvrdenie objednávky predávajúcim.

3. Kupujúci si môže objednať len tovar, ktorý sa nachádza v aktuálnej ponuke zverejnenej na internetovej stránke E-shopu.

4. Vybavené budú iba tie objednávky, ktoré obsahujú náležitosti uvedené v objednávacom formulári.

5. V prípade, ak objednávka doručená predávajúcemu spĺňa všetky náležitosti podľa ods. 4 tohto článku, predávajúci túto objednávku, po zistení dostupnosti tovaru, potvrdí.

6. Potvrdenie objednávky sa uskutoční telefonicky na telefónnom čísle kupujúceho uvedenom v objednávke alebo e-mailom na e-mailovú adresu rovnako uvedenú v objednávke.

7. Kupujúci môže v lehote 24 hodín od potvrdenia objednávky predávajúcim túto objednávku telefonicky alebo emailom zrušiť. Za zrušenie objednávky v uvedenej lehote kupujúci neplatí žiadny poplatok.

8. Odoslaním objednávky predávajúcemu kupujúci udeľuje súhlas s tým, aby sa kúpna zmluva, na základe ktorej predávajúci dodá tovar uvedený v ponuke E-shopu kupujúcemu a všetky súvisiace vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim riadili týmito VOP.

9. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si predávajúci včas a riadne splnil svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu podľa ust. § 10 ods. 1 zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Čl. IV Dodacie podmienky
1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a dodať tovar kupujúcemu v lehote do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa čl. III ods. 2 VOP.

2. Spôsob prevzatia tovaru si kupujúci vyberá pri objednaní tovaru v objednávkovom formulári, a to formou: a. osobného odberu, alebo b. poštou.

3. V prípade osobného odberu bude tovar pripravený na prevzatie kupujúcim v prevádzke predávajúceho Stavomat, Priemyselná 5813, Michalovce alebo Kovomat, Štefaníkova 66, Michalovce. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme v lehote 7dní od oznámenia o dostupnosti tovaru, predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a predať tovar tretej osobe.

4. Zaslanie tovaru zabezpečuje predávajúci prostredníctvom kuriérskej spoločnosti SDS s.r.o. alebo vlastnou prepravou. K rebríku o rozmere do 2m je pripočítané poštovné vo výške € 5,00 s DPH, od 2m do 3,5m poštovné vo výške € 8,00 s DPH, od 3,5m do 6m poštovné vo výške € 12,00 s DPH a nad 6m (nadrozmerné rebríky) poštovné vo výške € 25,00 s DPH.

5. Pri dodávke veľkoobjemového tovaru si predávajúci vyhradzuje právo zmeny poštovného alebo odstúpenia od objednávky, v prípade nemožnosti doručenia.

6. Pri dodaní tovaru formou dobierky predávajúci zabezpečí dodanie tovaru na miesto určené kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný na tomto mieste alebo na pošte tovar prevziať.

7. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.

8. V prípade, ak kupujúci objednaný tovar odmietne prevziať, prepravca túto skutočnosť poznačí v prepravnom protokole. Kupujúci je však povinný nahradiť všetky náklady spojené s prepravou tovaru na miesto určené kupujúcim a späť do prevádzky predávajúceho.

9. V prípade osobného odberu tovaru nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade prevzatia tovaru formou dobierky nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na kupujúceho momentom odovzdania predmetu kúpy prvému dopravcovi, pričom kupujúci si môže uplatniť voči dopravcovi práva z prepravnej zmluvy.

10. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť vonkajšieho obalu zásielky a túto skutočnosť potvrdiť na prepravnom liste. V prípade, že kupujúci zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

11. Ak predávajúci objednávku nesplní a tovar nedodá v lehote podľa ods. 1 tohto článku, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Čl. V Cena tovaru a platobné podmienky
1. Ceny tovaru sú vrátane DPH a sú účtované podľa platného cenníka v mene Euro (€).

2. Ceny tovaru uvedené v ponuke E-shopu sú stanovené v súlade so zák. č 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru, pri zohľadnení zliav platných v čase objednania tovaru.

4. Cena tovaru uvedená v E-shope nezahŕňa poštovné. Pri prevzatí tovaru poštou je ku cene tovaru nutné pripočítať prepravné náklady.

5. Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

6. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu pri prevzatí tovaru. V prípade osobného odberu v prevádzke predávajúceho v hotovosti alebo prostredníctvom elektronického platobného terminálu. V prípade prevzatia tovaru formou dobierky, kupujúci zaplatí kúpnu cenu v hotovosti prepravcovi. V prípade platby vopred, kupujúci platí bankovým prevodom priamo na účet predávajúceho ešte pred dodaním tovaru na základe faktúry od predávajúceho doručenej e-mailom po potvrdení objednávky.

Čl. VI Prechod vlastníckeho práva k tovaru
1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru a úplným zaplatením kúpnej ceny.

2. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa podľa Občianskeho zákonníka a je najmä povinný tovar bezpečne uschovať na vlastné náklady.

Čl. VII Povinnosti predávajúceho
1. Predávajúci je povinný:
a. dodať správny druh a množstvo tovaru v stanovenej cene, podľa objednávky zákazníka,
b. objednaný tovar adekvátne zabaliť a expedovať,
c. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
d. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (najmä návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)
e. vystaviť a priložiť k zásielke faktúru ako daňový doklad,
f. splniť si informačnú povinnosť predávajúceho v súlade s ust. § 10 ods. 1 zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov,
g. chrániť osobné údaje kupujúceho a neposkytovať ich tretej strane, využívať ich výlučne pre potreby prevádzkovateľa E-shopu.

Čl. VIII Povinnosti kupujúceho
1. Kupujúci je povinný:
a. prevziať objednaný tovar, s výnimkou podľa čl. IV ods. 7 týchto VOP,
b. zaplatiť za objednaný tovar stanovenú cenu,
c. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Čl. IX Zodpovednosť
1. Predávajúci nezodpovedá za:
a. za oneskorené dodanie objednaného tovaru spôsobené prepravcom,
b. za poškodenie zásielky spôsobené prepravcom,
c. za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Čl. X Odstúpenie od zmluvy
1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v ponuke E-shopu. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho, a to telefonicky alebo zaslaním e-mailu.

2. Kupujúci je v zmysle ust. § 12 ods. 1 zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť v písomnej forme, a to e-mailom alebo listom doručeným predávajúcemu.

4. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
a. identifikáciu kupujúceho,
b. dátum objednávky,
c. presnú špecifikáciu tovaru,
d. určenie spôsobu, akým má predávajúci kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu,
e. číslo účtu a/alebo adresu, na ktorú má predávajúci zaslať sumu zodpovedajúcu vrátenej kúpnej cene.

5. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.

6. Súčasne s odstúpením od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu, a to so všetkým príslušenstvom a všetkou dokumentáciou, ktorú kupujúci prevzal spolu s tovarom. V prípade, ak kupujúci odstúpil od zmluvy formou e-mailu, je povinný doručiť vrátený tovar do 3 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru späť znáša kupujúci.

7. Po odstúpení od zmluvy kupujúcim je predávajúci povinný prevziať vrátený tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

8. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na bankový účet kupujúceho alebo v hotovosti v sídle predávajúceho.

9. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu celú už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v potvrdení objednávky bez poštovného.

10. V prípade, že kupujúci pošle tovar poškodený , nie v pôvodnom obale, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň predávajúcemu vzniká nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Čl. XI Reklamácie
1. Kupujúci si môže uplatniť prípadné reklamácie alebo sťažnosti v prevádzke predávajúceho.

2. Záručná doba a reklamačné konanie sú upravené v Reklamačnom poriadku predávajúceho, ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.tripark.sk.

Čl. XII Ochrana osobných údajov
1. Kupujúci, ak je fyzickou osobou, je povinný v objednávke oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu. 1 v súlade s ust. § 457 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Kupujúci, ak je právnickou osobou, je povinný v objednávke oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak je kupujúci platcom DPH), telefónne číslo a e-mailovú adresu.

3. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré poskytol predávajúcemu a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci môže poskytnúť tieto údaje prepravcovi pre hladký priebeh doručenia tovaru a vystavenia daňového dokladu. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

4. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek v písomnej forme listom doručeným predávajúcemu. Súhlas kupujúceho zanikne dňom doručenia odvolania tohto súhlasu predávajúcemu.

Čl. XIII Záverečné ustanovenia
1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.7.2010.

2. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu dňom uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená umiestnením nového znenia VOP na internetovej stránke E-shopu.

5. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v týchto VOP neupravené sa riadia relevantnými ustanveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.